ZACHODZĄCE INTERAKCJE

Zasady te porządkują więc interakcje zachodzące między więźniami i funk­cjonariuszami oraz określają społeczne funkcjonowanie jednostki w więzieniu (cyt. za: Kosewski M., 1977, s. 247 – 264).Rzecz jasna, proces przystosowania się do więzienia przebiega u poszcze­gólnych jednostek w różnym czasie i z różną intensywnością. Proces ten zawiera elementy „prisonizacji” (Cłemmer D., 1958) czyli negatywnej adap­tacji do dolegliwości więziennych: akceptacja swojej niższej pozycji społecznej,, aprobowanie struktury organizacyjnej więzienia, uznanie, że jedynie administracja umożliwić może zaspokajanie pewnych potrzeb, zaakceptowanie wię­ziennych zwyczajów związanych z jedzeniem, snem, załatwianiem potrzeb fizjologicznych itp. Oprócz tego przystosowanie się do więzienia polega na — adaptacji „pozytywnej” tj. na wypracowaniu pewnych, dostosowanych do sytuacji więziennej, sposobów zaspokajania potrzeb i ochrony przed doleg­liwościami.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!