STAŁY SKŁADNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bo badania poczucia winy rozumianego jako względnie stały składnik osobowości posłużono się Kwestionariuszem Poczucia Winy (KFW) opra­cowanym przez M. Koftę, M. Ignaczaka i J. Brzezińskiego (1977). Wynik końcowy z badania tym kwestionariuszem można przedstawić według war­tości surowych (0 – 42 punkty) lub w stenach. Bliższa charakterystyka tej tech­niki badawczej zamieszczona jest w osobnej publikacji wymienionych autorów.I wreszcie do badania poziomu samoakceptacji, czyli ogólnej oceny samego siebie opartej na porównaniu swoich osiągnięć ze stawianymi sobie wymaga­niami (Reykowski J., 1975, s. 794) wykorzystano Skalę Samoakceptacji — SQ, opracowaną przez A. J. Brzezińskich (Brzeziński J., 1978) opartą na założeniach techniki Q-Stephensona. Skala ta zawiera 4 wymiary odpo­wiadające różnym obszarom samego siebie: wymiar I — właściwości intelek­tualne, EM — właściwości emocjonalno-motywaeyjne, F — właściwości fizyczne i wymiar S — właściwości społeczne. Cała skala zawiera 80 przymiot­ników (po 20 na każdy wymiar) oznaczających odpowiednie właściwości człowieka.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!