Kategoria Przestępczość i społeczeństwo

SPECYFICZNA POSTAĆ SYTUACJI

Specyficzną postacią sytuacji nadmiernie stymulujących są sytuacje polegające na aktywnym uczestniczeniu lub choćby zaangażowanym obser­wowaniu działań innych ludzi, tak silnie aktywizujących emocje jednostki, że przejmuje ona od innych ich aktywność. Jednostce dość łatwo udziela się nastrój podniecenia, jaki panuje w czasie spontanicznej manifestacji politycz­nej, kiedy to „jeden okrzyk wywołuje tysiące okrzyków”, a jedna wybita szyba […]

SŁYNNE EKSPERYMENTY

Słynne eksperymenty A. Bandury, R. H. Waltersa, L. Berkowitza, P. G. Zimbardo i ich współpracowników omawiane w polskiej literaturze w pracach J. Reykowskiego (1973), A. Frączka (1970, 1973), Z. Skornego (1973), M. Kosewskiego (1977), U. Bronfenbrennera (1970), E. Aronsona (1978), M. Kofty (1979), wskazują, że agresją „zarażają się” nie tylko małe dzieci, ale i osoby […]

Z INNYCH BADAŃ

Z innych badań okazało się, że pewne przedmioty skojarzone z agresją takie, jak np. nóż myśliwski, bagnet czy broń palna (eksperyment L. Berkowitza, cyt. za: Aronson E., 1978) lub pew­ne role zawodowe i związane z nimi oczekiwania społeczne, jak np. zawód polic;an­ta czy strażnika więziennego (ekspryment P. G. Zimbardo), wzmagają u jednost­ki tendencję do agresywnego […]

SYGNAŁY WYWOŁYWACZE AGRESJI

Żeby jednak owe „sygnały wywoławcze agresji” (Kosewski M., 1977, s. 110) mogły rzeczywiście prowokować człowieka do agresji, muszą — rzecz jasna — zostać spełnione pewne dodatkowe warunki po stronie podmiotu sytuacji, takie, jak np. stan silnej frustracji, spostrzeganie sytuacji w kategoriach emocjonalnych, czy wreszcie stałe („gniewne”) wzory reagowania emocjonalnego (por. Frączek A., 1973). Jeśli zaś […]

SYTUACJE NOWE

Również sytuacje nowe, nieznane, nieokreślone, a więc sytuacje „trudne poznawczo” (Sęk H., 1980, s. 16) mogą ułatwiać realizację zachowań mo­ralnie nagannych, ponieważ osłabiają poczucie własnej tożsamości i osłabiają lub nawet znoszą samokontrolę (Reykowski J., 1973). Zachowania dewiacyjne pojawiające się u osób, które znalazły się w obcym sobie kręgu kulturowym (emigranci) mogą być ilustracją dla tej […]