Kategoria Przestępczość i społeczeństwo

OCENY I NORMY MORALNE

Są autorzy (np. Pawełczyńska A., 1973), którzy uznają, że oceny i normy moralne powstałe i funkcjonujące w sytuacjach normalnych nierzadko tracą swój sens, jeśli przykładane są do sytuacji ekstremalnego zagrożenia występu­jącego w obozie koncentracyjnym (gdzie zresztą oprócz zagrożenia występo­wały też liczne i przewlekłe deprywacje, przeciążenia itd.), ponieważ przeby­wający w niej ludzie wytwarzali własne, swoiste oceny […]

ŻYJĄC W OBOZIE

Jeśli, żyjąc w obozie, więzień nie dokonał niezbędnej rewizji w hierarchii i zakresie obowiązywania poprzednio uznawanych norm i stosował się do nich w ten sam sposób jak w sytuacji normalnej, to po prostu nie miał on większych szans na przeżycie. A. Pawełczyńska (1973) zwraca uwagę, że normy mo­ralne stanowiące dorobek „normalnej” kultury europejskiej wymagały grun­townej […]

UTRATA SENSU I ZAKRESU NORM

Normy te traciły swój sens i zakres obowiązywania, ponieważ w zależności od tego, co było przedmiotem kradzieży, gdzie i na kim ta kradzież została popełniona, kto i za co został zgładzony, odczuwane to było jako wykroczenie lub jako czyn wartościowy. Dlatego też, jak stwierdza Pawełczyńska (1973), „wszelkie oceny moralności więźniów są uzasadnione tylko wtedy, gdy […]

CHWILOWE POBUDZENIE

Pobudzenie to może być chwilowe (np. ulegając chwilowemu gniewowi człowiek łamie uznawane normy społeczne okazując zachowanie napastliwe, agresywne, brutalne) lub występuje w formie przewlesk- !ej) gdy człowiek czuje się przez dłuższy czas „owładnięty przez emocje”, co w niektórych przypadkach przewlekłego lęku może np. prowadzić do aktów samobójstwa, które potępia się w stanie normalnego (umiarkowanego) pobu­dzenia […]

DOSTARCZENIE OPTIMUM POBUDZENIA

Tak jak w przypadku niedoboru stymulacji jednostka poszukuje jej po to, aby dostarczyć sobie optimum pobudzenia, tak w przypad­ku przeciążenia stymulacją unika zbyt silnych i zróżnicowanych bodźców i szu­ka okazji do uwolnienia się od nadmiaru pobudzenia. W ten sposób może się pojawić tzw. agresja obronna, która jest reakcją na nadmiar stymulacji i służy jej zmniejszeniu […]