Kategoria Internet w szkole

WE WŁAŚCIWYM KODZIE

W obszarze przejścia między kolorami można umieścić jeszcze pionowo cztery białe piksele, obok nich blok 3 na 4 sza­rych pikseli i cztery czarne.   We właściwym kodzie HTML definiujemy tabelę z dwiema kolumnami. W pra­wej umieszczamy zawartość przeznaczoną dla prawego okna w lewej dla lewego. Robimy kilka takich tabel zmieniając tyko lewą stronę tabeli. Za […]

FORMULARZE

Jeszcze jednym dość istotnym elementem języka składu dokumentu hiperteksto­wego są formularze. Formularze to strony z polami tekstowymi, przyciskami, listami rozwijanymi i kluczami opcji, która jest skonstruowana tak, by czytelnik mógł przeka­zać jakieś informacje. Formularze tworzy się za pomocą specjalnych znaczników, które nie sąjakoś szcze­gólnie trudne w użyciu. By zacząć należy wpisać <FORM> i </FORM>, mogą […]

W NIEROZBUDOWANYCH TEKSTACH

Dla niezbyt rozbudowanych danych tekstowych używa się pól tekstowych. Dla przejrzystości pola tekstowe warto poprzedzać opisami informującymi czytel­nika co ma być wpisane w dane pole.  Wiele osób dostrzegło potrzebę zaprezentowania społeczeństwu możliwości hi­pertekstu i obecnie nie trudno znaleźć poradniki i przewodniki pomocne w zrozumie­niu języka HTML. Wiele z nich jest dostępnych w Internecie.Na pewno warto […]

KOLEJNE LEKCJE

W drugiej możemy dowiedzieć się wszys­tkiego o tle, formatowaniu tekstu oraz kolorach tekstu, trzecia lekcja poświęcona jest formatowaniu stron oraz grafice, w czwartej możemy znaleźć wiadomości odnośnie odsyłaczy hipertekstowych, a piąta lekcja zawiera kilka wiadomości o rozdzielczości i tworzeniu list.  Wiadomości w poradniku Joe Barta’y sąpodawane bardzo przejrzyście co można zauważyć na rysunku obok. (rys. […]

NA POCZĄTKU

Na początku do­kumentu znajduje się lista tematów za­wartych w tym po­radniku. Klikając w interesujący nas temat przenosimy się niżej do frag­mentu, który nas interesuje. W tym przypadku wiedza podzielona jest według pojęć związanych z hipertekstem, dlatego wydaje mi się, że należy znać pewne podstawy języka HTML, by umiejętnie i efektownie móc skorzystać z tego poradnika. […]