Kategoria Internet w szkole

NAUCZANIE JĘZYKA HIPERTEKSTOWEGO

Wszystko jest przedstawio­ne na przykładach, a au­tor prowadzi pewnego rodzaju dialog z odbiorcą. Poradnik ten jest skierowany zarówno do dzieci jak i do dorosłych. Już na pierwszej stronie spotykamy się z młodym przewodnikiem, który będzie nas oprowadzał po tajnikach języka składu dokumentu hipertekstowego. Mały Joe zamierza dać nam kilka lekcji tworzenia stron WWW.Wiedza w tym […]

ZASTOSOWANIE DLA OBRAZÓW

Jakie może być zastosowanie dla obrazów w do­kumentach hipertekstowych? Mogą to być:logo firmowe, klasowe na stronach internetowych,grafika reklamowa,rysunki dziecięce ,programów malarskich,wykresy,wyszukane czcionki,osobisty podpis, ozdobna linia separująca zamiast kodu <HR>,ozdobne symbole na listach wyliczanych,oraz różne inne zastosowania. W dokumentach hipertekstowych można spotkać jeszcze jeden bardzo ciekawy i efektowny element szczególnie dla edukacji, a mianowicie mapy. Jest to […]

TYTUŁ TABELI

Tytuł tabeli (caption). Tekst umieszczany (zazwyczaj) ponad tabelą, stanowiący krótki opis jej treści. Nagłówki (headers) – pierwszy wiersz tabeli zawierający opis danych w poszczególnych kolumnach. Wiersz nagłówkowy jest opcjonalny. Obra­mowanie (borders) linie otaczające tabelę oraz linie wyodrębniające jej poszcze­gólne komórki.  Funkcje do formatowania tabel pozwaląjątworzyć nie tylko proste arkusze z wier­szami i kolumnami. Tabele są […]

WEWNĄTRZ TABELI

Jednak i wewnątrz tabeli można zamiast <TD> użyć <TH>, uwypuklając zawartość odpo­wiednich komórek. Za pomocą<CAPTION> można dodać do tabeli nagłówek i pod­pis, umieszczone względem niej centralnie. Jeśli nie zadeklarowano inaczej, szerokość kolumny określana jest automatycznie i dostosowuje się do najszerszej wartości w kolumnie. Jeśli szerokość okna przeglą­darki nie wystarcza dla całej tabeli, zawartości najszerszych komórek […]

OSZUKAĆ OKO

W tym celu dobrze jest wiedzieć, że można oszukać oko oglądającego i w pros­tszy sposób stworzyć symulowaną ramkę, jest jednak jeden warunek. Przeglądarka musi mieć zaimplementowane tabele. Aby uzyskać odpowiedni układ ekranu należy go podzielić na dwa okna. Użyjemy  do tego specjalnego graficznego tła. Ma ono wielkość 800 na 4 punkty, czyli długa cienka kreska, […]